СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ЕЛЕКТРОННО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Moodle
Help Desk
eLibrary

За проекта

Цели на проекта

С изпълнението на проекта се цели:

  • Осигуряване на съвременна и адекватна на Европейските изисквания и стандарти подготовка наакадемичния състав в педагогическите специалности на Софийски университет в областта на електронното (онлайн) обучение – на неговото планиране, провеждане, оценяване и осигуряване на неговото качество.
  •  Изграждане на система за онлайн подпомагане и консултации на преподавателите в дизайна, редизайна, провеждането и оценяването на курсове и модули за електронно дистанционно обучение.
  • Трансформиране на традиционни програми, курсове и модули в електронни и тяхното съдържателно, методическо и ресурсно осигуряване.
  • Осигуряванена качеството на електронното дистанционнообучение. Административно признаване на разработените програми, курсове и модули в качеството им на дистанционни и подготовката им за акредитация.
  • Апробиране на разработени модули и курсове в електронен формат с целевите групи (бакалаври и магистри).
  • Утвърждаване на Центъра за електроннообучение като център за подготовка, подпомагане и ресурсно осигуряванена електронното и дистанционно обучение в педагогическите специалности на Софийски университет.
area_1 area_image_1
area_2 area_image_2
area_3 area_image_3