СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ЕЛЕКТРОННО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Moodle
Help Desk
eLibrary

За проекта

Целеви групи

Общо 90 преподаватели от СУ“Св. Климент Охридски“ са включени в проектното предложение, в това число преподаватели от:

  • Факултета по педагогика;
  • Факултета по начална и предучилищна педагогика;
  • Химически факултет-Учебно-научна лаборатория по химическо образование;
  • Факултет по славянски филологии-Катедра по методика на преподаването на български език и литература;
  • Биологически факултет- Катедра по методика на обучението по биология;
  • Физически факултет-Катедра по методика на обучението по физика.
  • Философски факултет;

800 студенти – бъдещи педагози и учители – от изброените факултети, от бакалавърски и магистърски програми. Част от тези студенти осъществяват обучението си паралелно с други професионални и социални дейности, особено тези от магистърските програми. Това затруднява обучението им в редовна или задочна форма. Студентите ще бъдат включени в електронни форми на дистанционно обучение в рамките на една бакалавърска и три магистърски програми.
Индиректна целева група са студентите, които са записани в програми за придобиване на учителска правоспособност от всички факултети на Софийски университет, посещаващи част от курсовете, които ще бъдат трансформирани в електронни. Преподаватели от Факултета по педагогика четат курсове за придобиване на учителска правоспособност на студенти от всички факултети. Това са курсовете по Педагогика, Психология и АВИТО.

area_1 area_image_1
area_2 area_image_2
area_3 area_image_3