СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ЕЛЕКТРОННО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Moodle
Help Desk
eLibrary

За проекта

Принос на проекта

Приносът на проект № BG051PO001 – 4.3.04/0011 „Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалисти на Софийски университет в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение” може се търси в няколко направления, свързани както с работата на преподавателите от Софийския университет, така и с бъдещата дейност на студентите, обучавани чрез електронно дистанционни курсове.

При целенасоченото обучение за преподаване и организиране на учебни дейности в електронна среда преподавателите ще развият своето разбиране за предимствата, които тя дава за индивидуализирането, гъвкавостта и отвореността на обучението, релевантно на очакванията и потребностите на новите поколения студенти. Така ще се повиши тяхното доверие в ефективността на ЕДО и мотивация за разработване на курсове в тази форма. Предвидената програма за обучение на преподавателите създава също и реални условия за повишаване на техните технологични умения и нови педагогически компетентности, които са в основата на редизайна на традиционните учебни курсове в електронно дистанционни. Това осигурява възможност за прилагане на тези умения и компетенции в тяхната по-нататъшна работа след приключване на дейностите по проекта и съответно за създаване на нови програми и учебни дисциплини в електронно дистанционна форма.

Студентите, които ще се обучават по курсовете в новата форма, ще имат възможност да развият своите технологични умения за работа не само в електронна, но и електронно- дистанционна среда, което им осигурява съществено предимство при по-нататъшно обучение или при осъществяване на бъдещите им професионални задължения в общество и икономика, базирани на знания. В процеса на обучение по съответната учебна дисциплина при достъпа им до електронни ресурси и изпълнение на електронни учебни дейности от различен характер студентите, освен конкретните компетентности, ще развият дигитални и информационни умения, свързани с особеностите на електронно-дистанционните форми. Те ще бъдат използвани активно в тяхната бъдеща работа в средните училища и други институции за предоставяне на образователни услуги в разнообразен образователен контекст. Така студентите ще се реализират по-пълноценно на пазара на труда и за продължаващо образование независимо от техните социални и професионални ангажименти в бъдеще.

Формирането на дигитални компетентности у професионалистите от педагогическите специалности е условие и важен фактор за успешното въвеждане на тази форми на подпомогнатото от технологиите обучение и в средното образование – един от важните преоритети на МОМН за развитие на средното образование. Така проектът индиректно ще повлияе качеството на  училищното образование и ще направи инвестициите на правителството в него по-продуктивни.

Специфичните цели на проекта не само гарантират неговата устойчивост, но в тях са заложени и конкретни възможности за успешното му прилагане и разширяване на ефекта на предвидените дейностите и след завършването му. В рамките на проекта ще бъдат обучени преподаватели от Педагогическия факултет, Факултета по начална и предучилищна педагогика, както и от методическите катедри на други факултети, които ще бъдат подпомагани в извършването на редизайн на своите традиционни курсове в курсове в електронно-дистанционен  формат (съгласно Специфични цели 2). Придобитите професионални умения и компетенции за електронно дистанционно обучение в процеса на редизайн и апробация на тези курсове ще осигурят продължаващото включване на ЕДО в бъдещата практика на тези преподаватели. Административното признаване на разработените програми и курсове в качеството им на дистанционни, подготовката им за акредитация (Специфична цел 4) и апробирането им с целеви групи учащи се (Специфична цел 5) ще осигурят по-нататъшното прилагане и разширяване на дейностите по ЕДО, инициирани и развити по време на проекта.  Също така утвърждаването на Центъра за електронно обучение като център за подготовка, подпомагане и ресурсно осигуряване на електронното и дистанционно обучение в педагогическите специалности на Софийски университет (Специфична цел 6) ще осигури продължаващия ефект на тези дейности за посрещане нуждите и поддръжка не само на целевата група, но и за други преподаватели с интереси в областта.

Електронните курсове, създадени в рамките на проекта, ще бъдат оценени както от европейски експерти в областта на ЕДО (съгласно Специфична цел 4), така и от проектната комисията по мониторинг и обучените студенти. Тази оценка ще информира целевата група преподаватели, но и ще съдейства за повишаването на интереса на по-широк кръг университетските преподаватели за работа в електронна среда и създаване на електронни ресурси за бъдещи курсове.

Не по-малко важно за повторното прилагане и разширяване на мултиплициращия ефект от проекта е и наличието на ресурси за съдържателно, методическо и ресурсно осигуряване на ЕДО (Специфична цел 3), които ще бъдат закупени и създадени по време на проекта, а именно електронни учебни материали и ресурси, мобилна класна стая, виртуална библиотека, електронно хранилище за учебни ресурси. Тези ресурси ще осигурят ефективното многократно прилагане и разширяване дейностите, свързани с проекта и ще окажат положително влияние върху по-нататъшното развитие и подобряване на качеството на предлаганото ЕДО в Софийския университет. Така поставените основи на качествено ЕДО ще са гарант за наличието на мултиплициращ ефект, който ще повлияе положително качеството на обучение и професионалното израстване на целевата група преподаватели и след завършването на проекта.

Този мултиплициращ ефект не е ограничен с повишаване на компетенциите на университетските преподаватели и включване на ЕДО в учебния процес, той ще бъде подсилен и от факта, че много от студентите, обучавани в рамките на проекта, ще се реализират професионално в сферата на средното образование.

Факултетът по педагогика и Интегралният университетски център за електронно обучение, водещи в реализирането на този проект, ще продължат предлагането, както на обучение на преподаватели в педагогическите специалности, така и допълнително консултиране по проблеми на електронното обучение и по-специално на редизайна на традиционни курсове в електронни за целите на дистанционното обучение.

Проектът се основава върху стремежа за изграждане и институционализиране на учебни планове, програми, преподавателски екипи, като този стремеж е насочен и към формирането и подкрепата на научноизследователска общност, която да продължава развитието си и след приключване на проекта. Устойчивост на резултатите от реализацията на проекта ще се търси и чрез предлагане на съвременни образователни услуги в областта на педагогическите изследвания, електронното обучение, включително и чрез формите на следдипломната квалификация и продължаващо образование.

area_1 area_image_1
area_2 area_image_2
area_3 area_image_3