СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ЕЛЕКТРОННО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Moodle
Help Desk
eLibrary

За проекта

Очаквани резултати

В резултат на изпълнение на дейностите по проекта ще бъдат достигнати следите конкретни резултати:

 • Разработени 4 програми в електронен вариант на дистанционно обучение:
 •   

 • 1 програма за ОКС „Бакалавър” – Факултет по педагогика, специалност Педагогика и
 • 3 програми за ОКС „Магистър”: „Информационни и комуникационни технологии в образованието“ на Факултета по педагогика; „Специална педагогика“ и „Начална училищна педагогика“ на Факултета по начална и предучилищна педагогика, курсовете по АВИТО за получаване на учителска правоспособност на Факултета по  химия, Факултета по биология, Факултета по физика и Факултета по славянски филологии.
 •   

 • Модернизиран „Интегралния университетски център за изследване, създаване и осигуряване на качествено електронно учене в разнообразен образователен контекст” (http://e-center.uni-sofia.bg). Към всички вече развити функции и дейности на Центъра ще бъде разработена и утвърдена и програма за обучение и подпомагане на преподаватели от педагогическите специалности в дизайна, провеждането и оценяването на качествено електронно обучение.
 • включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение 800 студенти
 • завършили успешно поне един курс/модул за електронни форми на дистанционно обучение – 700 студента.

Допълнителни резултати:

 • Доклад с анализ на потребностите от обучение и компетенциите на преподавателите в областта на електронно дистанционно обучение;
 • Създадена модулна програма за обучение на преподавателите в провеждане на електронно дистанционно обучение в традиционен и онлайн вариант;
 • Разработен модул за онлайн обучение на студенти със специални образователни потребности;
 • Проведени обучения на 90 преподаватели в дизайн, провеждане и оценяване на електронно обучение;
 • Наличие на виртуален асистент (HelpDesk) за текущо подпомагане на преподавателите;
 • Утвърдени учебните програми на курсовете, трансформирани от традиционна в електронно дистанционна форма от основните звена в СУ;
 • Подготвена и предоставена на НАОА документация за акредитация на разработените 4 програми в дистанционна форма на обучение;
 • Разработени мултимедийни интерактивни учебни материали, ресурси, ръководства, модули;
 • Разработен инструментариум за онлайн оценка на качеството на курсовете;
 • Получена и анализирана в специален доклад, оценка на качеството на електронните курсове и проведеното обучението от страна на експерти и студентите;
 • Създадена виртуална класна стая за обучение на преподавателите и провеждане на дистанционно обучение;
 • Създадена библиотека с ресурси и електронно хранилище за стандартизирани учебни компоненти за педагогическите специалности.
area_1 area_image_1
area_2 area_image_2
area_3 area_image_3