СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ЕЛЕКТРОННО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Moodle
Help Desk
eLibrary

За проекта

Ключови дейности по проекта

 • Проучване на опита на водещи европейски университети в областта на ЕДО — The Open University of London и Universitat Oberta de Catalunya в Барсeлона;
 • Проучване на компетенциите и потребностите от обучение на преподавателите в областта на ЕДО
 • Създаване на програма за обучение на преподавателите за провеждане на ЕДО
 • Разработване на модул за онлайн обучение на студенти със СОП
 • Провеждане на обучения на 90 преподаватели
 • Трансформиране на модулите от програмата за обучение (квалификация) на преподавателите в електронен вариант
 • Създаване наHelpDesk с постоянна конферентна връзка за подпомагане на преподавателите
 • Текущо онлайн подпомагане и консултиране на преподавателите за трансформиране на курсовете им в електронни
 • Разработване на електронни учебни ресурси и дейности
 • Разработване на въвеждащ модул за студентите, които ще бъдат включени в електронно обучение
 • Консултации по проблемите на качеството на ЕДО от водещи Европейски специалисти
 • Разработване на инструментариум за онлайн оценка на качеството на курсовете
 • Оценка на качеството на създаденото електронно учебно съдържание от комисията по мониторинг и външни специалисти – EEPROBATE (Европейски етикет за качество на електронни ресурси за учене)
 • Утвърждаване на учебните програми от основните звена в СУ
 • Подготовка на документацията за акредитация
 • Провеждане на обучение на 800 студенти бъдещи педагози и учители в основното и средно образование по създадените електронни курсове
 • Проучване на мненията на студентите за качеството на обучение
 • Редизайн на курсовете на базата на получената обратна връзка
 • Създаване на мобилна класна стая и ресурсното й осигуряване
 • Създаване на виртуална библиотека и електронно хранилище за учебни ресурси
area_1 area_image_1
area_2 area_image_2
area_3 area_image_3