СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ЕЛЕКТРОННО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Moodle
Help Desk
eLibrary

За проекта

Проект № BG051PO001 – 4.3.04/0011

„Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалисти на Софийски университет в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение”се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Изпълнител на проекта е Софийски университет „Св. Климент Охридски” чрез Факултет по педагогика.

Размерът на безвъзмездната финансовата помощ от ОП „РЧР” е 685 917.84 лв.

Началото на проекта е 05.11.2012 г., а времетраенето му – 24 месеца.

area_1 area_image_1
area_2 area_image_2
area_3 area_image_3