СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ЕЛЕКТРОННО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Moodle
Help Desk
eLibrary

За нас

ИНТЕГРАЛЕН УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

ecenterЦентърът е селектиран и сертифициран от EFQUEL – Европейската фондация за качествено електронно учене (European foundation for quality in E-Learning) през 2011г. http://www.efquel.org/

6 от членовете на Центъра за сертифицирани за преподаватели по интерактивна бяла дъска от Hitachi Solutions със Кеймбридж сертификат.

Създаден през 2009 г. в партньорство с 13 факултета и екип от 35 преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“ по проект на Фонд „Научни изследвания” № INZ01/0111, на тема: „Интегрален Университетски център за изследване, създаване и осигуряване на качество на електронното учене в разнообразен образователен контекст “УЦИЕО”.

Ръководител на ИУЦЕО – проф. Румяна Пейчева-Форсайт, Факултет по педагогика

Заповед за дейността на ИУЦЕО

Правилник на ИУЦЕО

Уебсайт: http://e-center.uni-sofia.bg

 

 

За периода от създаването си до 2013 г., Центърът е спечелил и участва в проекти на обща стойност над 2 500 000 лв.

ПРОЕКТИ НА ЕКИПА НА ЦЕНТЪРА:

edo_logo2012 – 2014 г. – BG051PO001 – 4.3.04/11„Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалности на Софийски университет в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Европейски Социален Фонд, с бюджет 685917,84 лв.

 • Ръководител: проф. Румяна Пейчева-Форсайт, Факултет по педагогика
 • Водеща организация
 • Уебсайт: http://edo.e-center.uni-sofia.bg

ephd_logonew2012 – 2014 г. – BG051PO001-3.3.06/26„Развитие и усъвършенстване на междуфакултетска Докторантска програма в областта на педагогическите изследвания и електронното обучение в СУ“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Европейски Социален Фонд, с бюджет 547 775,65 лв.

 • Ръководител: проф. Румяна Пейчева-Форсайт, Факултет по педагогика
 • Водеща организация
 • Уебсайт: http://e-phd.uni-sofia.bg

2012 – 2013 г.„e-Learning Plattform for training the public administration in e-Government“ Електронна платформа за обучение на служителите от публичната администрация в електронно правителство, Проект на Българо-Корейския център за електронно обучение към СУ „Св. Климент Охридски“. Финансиран от Южно Корейското правителство.

 • Партнираща организация

ephd_logo2007 – 2011 г. – Научноизследователски проект № BG051PO001-3.3.04/52, на тема: „Укрепване и устойчиво развитие на научноизследователския потенциал на Софийския университет в областта на електронното обучение“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Европейски Социален Фонд, с бюджет 591 032,20 лв.

 • Ръководител: проф. Румяна Пейчева-Форсайт, Факултет по педагогика
 • Водеща организация

simaula_logo2010-2012 г. – Научноизследователски проект № 511472-LLP-1-2010-1ES-KA3_KA3MP-simAULA на тема: СимАула – обучение на бъдещите учители – „SimAula Tomorrow’s Teachers Training”, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, Lifelong Learning; Comenius, ICT and Language

 • Партнираща организация
 • Координатор за България: проф. Румяна Пейчева-Форсайт, Факултет по педагогика
 • Уебсайт: http://simaulaproject.eu/

webwise_logo2010 –2012 г. - WEBWISE – Web 2.0 supported Higher Education Institutional Learning for Collaborative Learning Сценарии за колаборативно учене чрез Уеб.2 технологии във висшето образование – Scenarios for Collaborative Learning, Reference number: 510453-LLP-1-2010-1-DE-ERASMUS-EMHE

ecenter_logo2008 – 2012 г. – Научноизследователски проект № INZ01/0111, на тема: „Интегрален Университетски център за изследване, създаване и осигуряване на качество на електронното учене в разнообразен образователен контекст “УЦИЕО””. Фонд „Научни изследвания”, подпрограма „ИНТЕГРИРАНИ НАУЧНИ ЦЕНТРОВЕ В УНИВЕРСИТЕТИТЕ”, с бюджет 300 000 лв.

 • Водеща организация
 • Ръководител: проф. Румяна Пейчева-Форсайт, Факултет по педагогика
 • Уебсайт: http://e-center.uni-sofia.bg

lll_logo2008 – 2010 г. – програма Леонардо„Трансфер на добри практики за повишаване на капацитета на онлайн преподавателите” (LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT, Under the Lifelong Learning Programme, AGREEMENT NUMBER – LLP-LdV/ToI/2008/RO/012, PROJECT NUMBER – 2008-1-RO1-LEO05-00709)

 • Партнираща организация
 • Координатор за България: проф. Румяна Пейчева-Форсайт, Факултет по педагогика
area_1 area_image_1
area_2 area_image_2
area_3 area_image_3