СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ЕЛЕКТРОННО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Moodle
Help Desk
eLibrary

Новини

Ден на отворените врати на Интегралния университетски център за електронно обучение

1На 10 май в Конферентната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски” доц. Румяна Пейчева-Форсайт откри Деня на отворените врати на Интегралния университетски център за електронно обучение. На събитието присъства зам.-ректор проф. Албена Чавдарова, която поздрави екипът на Центъра за успехите на неговите проектни дейности през трите години  от своето основаване. От името на проф. Иван Илчев, тя изрази увереността, че центърът ще играе ключова роля в успешното реализиране на дистанционната форма на обучение през следващите няколко години и така Софийски университет ще заеме своето място в предните редици на Европейските и световни университети в това отношение.

2На събитието присъстваха представители на Ректорското ръководство и ръководствата на Факултета по педагогика и Факултета по начална и предучилищна педагогика, представители на администрацията на СУ, ръководители на проекти, настоящи и бивши бенефициенти – докторанти, постдокторанти, млади учени, университетски преподаватели. Целта на събитието бе да се популяризират постигнатите резултати в проектните дейности по настоящите проекти на Центъра и да се разшири сътрудничество между всички, проявяващи интерес към различни аспекти на електронното обучение – неговото изследване,  проектиране, провеждане и осигуряване на неговото качество.

Ръководителят на Центъра за електронно обучение, доц. Пейчева-Форсайт, представи подробно историята на Центъра, основните му цели и резултати с научно-изследователски и образователен характер до момента.

Центърът е създаден през 2009 г. с участието на 13 факултета и 35 преподаватели по проект на Фонд „Научни изследвания” на тема: „Интегрален Университетски център за изследване, създаване и осигуряване на качество на електронното учене в разнообразен образователен контекст „УЦИЕО”. Бюджетът на проекта е 300 000 лв. През 2011 г. центърът става член на Европейската фондация за качествено електронно учене (EFQUEL). За периода от създаването си до 2013 г. Центърът е спечелил и участва в проекти на обща стойност над 2 500 000 лв.

Ключове елементи на мисия на Центъра са:

 • Да обедини съществуващи и да създаде нов научноизследователски и преподавателски потенциал в СУ в областта на електронното обучение;
 • Да играе съществена роля в създаването, осигуряването и изследването на качествено електронно учене в България;
 • Да създаде образователни програми за подготовка на преподавателски и учителски кадри в областта на електронното обучение;
 • Да се присъедини към европейската общност от изследователи в тази област с научните си публикации и участието си в международни програми и проекти.

В продължение на три години проектна дейност са създадени са и се провеждат обучения по следните образователни програми:

 • Докторантска програма в областта на електронното обучение и образователните изследвания;
 • Магистърска програма „ИКТ в образованието”;
 • СДК програма „ИКТ в образованието”
 • Програма за обучение на университетски онлайн преподаватели.

Обучение в тях са преминали:

 • 51 докторанти, 10 постдокторанти и 5 млади учени в Докторантското училище;
 • 20 учители по програмата СДК „ИКТ в образованието”;
 • За 20 докторанти и 3 постдокторанти са осигурени едносеместериални обучения в Института по образованието в Лондон;
 • В момента се обучават 90 преподаватели за онлайн преподаване.

Това става възможно благодарение на два мащабни  проекти, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Европейски Социален Фонд:

BG051PO001-3.3.06/0026, “Развитие и усъвършенстване на междуфакултетска Докторантска програма в областта на педагогическите изследвания и електронното обучение в СУ”  -  с бюджет 547 775,65 лв.

BG051PO001-4.3.04-0011 „Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалности на Софийски университет в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение” – с бюджет 685 917,84 лв.

IMGP2621За проблемите и перспективите пред въвеждане на електронни форми на дистанционно обучение в педагогическите специалности на Софийски университет говори доц. д-р Румяна Пейчева-Форсайт. Аудиторията имаше възможност да се запознае с постигнатите резултати, свързани с повишаване на нивото на дигиталните компетентности на университетските преподаватели от педагогическите специалности за прилагане на модерни форми за развитие и представяне на учебно съдържание и организиране на учебния процес в електронен формат. В рамките на проекта се създават реални предпоставки за повишаване на компетентността на преподавателите в сферата на електронното дистанционно обучение и по-нататъшно влияние върху активното въвеждане на новите технологии и форми на обучение в унисон с европейските и световни тенденции. Организирането на подкрепа за научноизследователска общност в областта на разработване и прилагане на дистанционни форми на обучение е основано на стремежа за формиране на устойчива мотивация и интерес към електронното учене и в контекст на концепцията за учене през целия живот.

В края на събитието се проведе дискусия на тема: Осигуряване на качеството на електронното дистанционно обучение в Софийския университет с участието на представители на администрацията на СУ, ръководители и участници в  аналогични проекти на Софийски  университет, преподаватели, бенефициенти.

Цялостната дейност на екипа на Интегралния център за електронно обучение на Софийски университет е насочена към повишаване на капацитета на преподаватели и учители от всички степени и етапи на образованието за проектиране и провеждане на качествено обучение, подпомогнато от информационните и комуникационни технологии.  Сериозното проектно  финансиране от страна на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Европейски Социален Фонд прави мисията на екипа на Центъра реалистична и постижима.

Повече информация за дейността на Интегралния университетски център за електронно обучение може да се получи на неговия електронен адрес: http://e-center.uni-sofia.bg/index.php.

Програма на събитието

area_1 area_image_1
area_2 area_image_2
area_3 area_image_3