СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ЕЛЕКТРОННО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Moodle
Help Desk
eLibrary

Обучение

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

Дизайн на електронното обучение

           Преподаватели: проф. Румяна Пейчева-Форсайт, д-р Благовесна Йовкова

Въведение и работа с инструментите на електронната среда MOODLE

           Преподаватели: гл. ас. Стоян Съев, проф.  Ренета Божанкова

Работа с MS Оffice приложенията: Word, Power Point, Excel

           Преподавател: гл. ас. Иван Душков

Работа със софтуер за създаване на тюториали – Camtasia Studio

           Преподавател: гл. ас. Стоян Съев

Работа със софтуер за създаване на електронно портфолио - Mahara

           Преподавател: гл. ас. д-р Галина Георгиева

Работа със специализиран софтуер за анкетиране и тестиране

           Преподавател:  доц. д-р Милена Кирова Иванова, Ана Красимирова Грудева

Работа със софтуер Интерактивна бяла дъска и презентационен софтуер - PREZI

           Преподавател: доц. д-р Адриана Тафрова и Ана Грудева

Онлайн фасилитиране и комуникация

           Преподавател: проф. Румяна Пейчева-Форсайт, д-р Благовесна Йовкова

Авторски права

           Преподаватели: ас. Теменужка Зафирова-Малчева, гл.ас. д-р Елиза Стефанова, гл.ас. Николина Николова, гл. ас. д-р Евгения Ковачева

 

Програма за обучение на преподавателите за провеждане на електронно дистанционно обучение

Програмата за обучение е модулно структурирана и ориентирана към индивидуалните потребности на преподавателите за овладяване на знания, умения и компетенции, стоящи в основата на проектирането, провеждането и оценяването на качествено електронно дистанционно обучение.

Първоначално програмата ще бъде разработена за присъствено обучение като всеки модул ще се състои от 15 учебни часа – теория и практика. Тя ще се състои от задължителни дисциплини, които на едно или друго равнище ще бъдат преминати от всички преподаватели и избираеми модули, които ще предоставят възможност за придобиване или усъвършенстване на знания и умения за работа със специфичен софтуер, който е приложим в някои от научните области, но не в други. В съдържателно отношение модулите ще бъдат разработени така, че да покриват различните равнища на компетенции и потребности на обучаваните преподаватели. Всеки преподавател ще премине през обучение от минимум 260 часа за срок от една година.

53334

55555

 

Разработване на модул за онлайн обучение на студенти със СОП

С цел да се осигури равен достъп до онлайн обучение на студенти със специални образователни потребности в педагогическите специалности на СУ, ще бъде създаден специален модул за подготовка на преподавателите, работещи с тези студенти,тъй като онлайн обучението на тези групи хора изисква специални педагогически умения особено при компютърно опосредстваната комуникация. Ще бъде разработен специален модул от специалисти в областта на обучението на хора с увреждания, които ще подготвят онлайн преподавателите да провеждат адекватно електронно обучение на студенти със СОП.

Те ще бъдат запознати с възможностите и съвременните подходи за онлайн обучение на хора с увреждания, да работят със специализиран софтуер и да адаптират електронни учебни материали според специфичните образователни потребностите на своите студенти.

Освен това в електронното хранилище ще бъдат посочени полезни връзки към електронни ресурси с информация за онлайн обучение на хора с различни видове увреждания, специализиран софтуер, примери на добри практики и т.н., които ще са в помощ на университетските преподаватели.

 

Провеждане на обучения на преподавателите

Преподавателите-бенефициненти – около 90 на брой, представители на педагогическите специалности на СУ, ще бъдат обучавани в съботно-неделни и вечерни присъствени сесии, по всички модули от програмата, за които се установи, че не притежават необходимите знания, умения и компетенции, за да проектират и провеждат качествено електронно обучение. С оглед на голямата заетост на преподавателите, ще бъдат проведени и няколко изнесени обучения с разрешение на деканските ръководства, за да се осигури присъствието на всички и ефективността на обучението.

Ще бъдат сформирани групи от по 15-20 преподаватели с приблизително сходно равнище на знания, умения и компетенции в областта на съответния обучителен модул. Обученията ще бъдат организирани през двете години на проекта. През първата година обученията ще бъдат в присъствена форма. Ще бъдат обучавани онези преподаватели, чиито учебни дисциплини се изучават в първите години на бакалавърската и 3те магистърските програми, които ще бъдат трансформирани в електронни. Това ще направи възможно разработените в електронен вариант дисциплини да стартират през първия семестър на втората година на проекта. През втората година на проекта преподавателите ще бъдат обучавани в преобладаващо онлайн вариант чрез вече разработените модули от програмата.

Към документацията на всеки модул от програмата ще се формулират конкретни цели и очаквани резултати, за да може в края на обучението да се оценяват резултатите и да се гарантира качеството им. В рамките на всички модули обучаемите ще работят с учебно съдържание от своите учебни дисциплини, което ще улесни редизайна на техните курсове от традиционни в електронни и ще съкрати периода на редизайн на следващия етап от проекта.

 

Очакван резултат

Обучени 90 преподаватели от педагогическите специалности в дизайн, провеждане и оценяване на качествено електронно дистанционно обучение.

area_1 area_image_1
area_2 area_image_2
area_3 area_image_3