СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ЕЛЕКТРОННО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Moodle
Help Desk
eLibrary

Мониторинг

С оглед осигуряване на качество на трансформираните курсове от традиционни в електронни е сформирана Комисия по мониторинг на качеството в състав:

Председател:

проф. Ренета Божанкова

Членове:

проф. Румяна Пейчева-Форсайт

доц. д-р Николай Цанев

доц. д-р Вася Делибалтова

доц. д-р Бончо Господинов

доц. д-р Елена Бояджиева

доц. д-р Милена Кирова Иванова

доц. д-р Илиана Петкова

Тази дейност ще се осъществи на два етапа:

I етап: Разработване на инструментариум за онлайн оценка на качеството на курсовете

С оглед осигуряване на качеството на електронното обучение и унифициране на подходите към неговото измерване, доказване и поддържане, се планира създаването на инструментаруим за оценка на качеството на провежданите онлайн обучения, отделните учебни дейности и учебно електронно съдържание. Разработеният инструментариум ще стъпи на проучения опит на водещи Европейски и световни университети в областта на електронното дистанционно обучение.
Инструментариумът за оценка на курсовете ще бъде достъпен в електронната среда за обучение и ще се попълва задължително от всички обучавани студенти. Системата за управление на ученето ще съдържа вградена статистика с автоматично обработване на данните от проучването на мненията на студентите, което ще даде възможност на самите преподаватели, екипа на проекта и ръководствата на програмите и факултетите да следят резултатите от оценяването. Инструментите за оценка на електронното учебно съдържание ще залегнат и като критерии и показатели за оценяване на качеството на всички разработени електронни учебни материали, независимо дали техните автори са преподаватели или разработчици на софтуер.

Очаквани резултати:
Разработен и интегриран в електронната среда за обучение инструментариум за оценка на качеството на електронните курсове от страна на студентите.

II етап: Оценка на качеството на създадените курсове от комисията по мониторинг и външни специалисти

На етапа на тяхното създаване и преди да бъдат апробирани в реалните условия на обучение, оценката на трансформираните курсове ще се осъществи само по отношение на дизайна на онлайн дейности и електронно учебно съдържание. Оценката на първите ще бъде реализирана на основата на утвърдени в практиката на електронното обучение в света критерии и показатели, както и върху признати теоретични публикации в областта на онлайн педагогиката. Оценката на курсовете
ще бъде направена от Комисията по мониторинг на качеството. Ще бъдат поканени да рецензират създадените курсове и материали на принципа на взаимно оценяване и други преподаватели-специалисти по електронно обучение от Софийски университет.

За постигането на Европейско качество на създаденото електронно учебно съдържание селекция от разработените такива ще бъде изпратена за оценяване от EPPROBATE – Европейски етикет за качество на електронни ресурси за учене.

Електронното учебно съдържание и ресурси ще бъдат качени и съхранявани с различни нива на достъп в електронно хранилище (библиотека) в стандартизиран формат.

Очаквани резултати:
Оценени в качествено отношение електронни курсове и учебно съдържание, готови да бъдат стартирани в онлайн вариант през втората година на проекта.

area_1 area_image_1
area_2 area_image_2
area_3 area_image_3