СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ЕЛЕКТРОННО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Moodle
Help Desk
eLibrary

Медия

Ден на отворените врати по проект BG051PO001-4.3.04/0011


Ден на отворените врати по проект BG051PO001-4.3.04/0011 BG051PO001-4.3.04/0011 „Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалисти на Софийски университет в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение” проведен на 18.12.2014 г.

area_1 area_image_1
area_2 area_image_2
area_3 area_image_3